ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV​

Všeobecné ustanovenia

Autor Michal Rehák (ďalej aj ako „autor“) rešpektuje súkromie každého návštevníka webovej stránky 25mg.sk. Nasledovné informácie sa týkajú typu zbieraných dát a spôsobov ich využitia. Autor zhromažďuje, spracúva a používa osobné údaje v súlade s príslušnou legislatívou Slovenskej republiky a len v technicky potrebnom rozsahu..

Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov​

Autor zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá používateľ svoj dobrovoľný súhlas (ktorý môžete kedykoľvek zrušiť). Vyjadrením súhlasu používateľ zároveň prejavuje súhlas s nasledujúcimi podmienkami spracovania osobných údajov:

Otvorením webovej stránky 25mg.sk sa niektoré údaje uchovávajú automaticky za účelom internej štatistiky. Tieto údaje zahŕňajú dĺžku návštevy webovej stránky, zobrazenia stránok a navigačné cesty stránok, meno poskytovateľa pripojenia na internet, verziu softvéru vášho prehliadača, operačný systém počítača, ktorý používate k prístupu na internetové stránky, 25mg.sk, geografické údaje, internetové stránky, ktoré používate k tomu, aby ste internetové stránky 25mg.sk otvorili. Zdrojom údajov o používaní je služba Google Analytics. Tieto údaje môžu byť využité za účelom analýzy používania webovej stránky a služieb, ale vždy bez použitia akýchkoľvek údajov vzťahujúcich sa na konkrétnu osobu. Takéto údaje sa použijú, len ak boli poskytnuté anonymne. Právnym základom tohto spracovania je súhlas a naše oprávnené záujmy – monitorovanie a zlepšovanie mojej webovej stránky a služieb. 

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke 25mg.sk, tieto použijeme iba za účelom komunikácie a prípadnej cenovej ponuky a zároveň tieto údaje nepoužijeme, nespracujeme, ani neprevedieme tretej strane nad rámec obmedzení právnymi predpismi alebo nad rámec vami určený vo vašom súhlasnom vyhlásení. Vaše osobné údaje poskytneme výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci. 

Webová stránka 25mg.sk má hostingovú službu u spoločnosti Websupport, s.r.o. Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Websupport, s.r.o. nájdete na: https://www.websupport.sk/ochrana-osobnych-udajov. 

Akékoľvek zmeny týkajúce sa týchto podmienok o ochrane osobných údajov zverejníme na tejto webovej stránke.25mg.sk

Doba spracovania osobných údajov​

Doba spracovania osobných údajov je štandardne 7 rokov. Doba, po ktorú budeme spracovávať Vaše osobné údaje je ďalej daná našimi povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy, ktorú sme s Vami uzavreli a ďalšími povinnosťami, ktoré nám ukladá zákon, napr. Povinnosť archivácie zákonom stanovených dokumentov. V niektorých prípadoch je doba spracovania osobných údajov závislá na trvanie Vášho súhlasu so spracovaním. 

V každom prípade údaje, ktoré nie sú potrebné na splnenie danej účel alebo na ktorých spracovanie nemáme zákonný podklad, likvidujeme.

Bezpečnosť

Autor bude uchovávať vaše údaje v bezpečí a uskutoční všetky zmysluplne dostupné preventívne opatrenia na zabezpečenie údajov proti strate, zneužitiu alebo pozmeňovaniu. V niektorých prípadoch využívame na spracovanie údajov aplikácie tretích strán (Google Analytics), ktoré používajú na ochranu osobných údajov rovnaký alebo vyšší štandard ako ten popísaný v tomto dokumente.

Cookies​

Cookies predstavuje súbor obsahujúci identifikátor, ktorý posiela webový server do webového prehliadača a zároveň je prehliadačom uložený. Identifikátor sa potom odosiela späť na server vždy, keď prehliadač požaduje od servera stránku.

Súbory cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľa, ale osobné údaje, ktoré ukladáme, môžu byť prepojené s údajmi uloženými v cookies a získanými z nich.

Webová stránka 25mg.sk zhromažďuje a uchováva údaje pre marketingové a optimalizačné účely pomocou technológie spoločnosti Google. Tieto údaje možno použiť na vytvorenie pseudonýmnych používateľských profilov. Cookies môžu byť nastavené, ale aj odmietnuté či vymazané vo vašom prehliadači alebo v pätičke tejto stránky.

Účely, na ktoré cookies používame:

  • analýza – súbory cookies používame na analýzu používania a výkonnosti našej webovej stránky,
  • overovanie – súbory cookies používame na vašu (nekonkrétnu) identifikáciu pri návšteve našej webovej stránky a počas navigácie na nej,
  • súhlas s cookies – súbory cookies používame na ukladanie vašich preferencií k používaniu súborov cookies pri prehliadaní webovej stránky 25mg.sk.

Bez výslovného súhlasu používateľov sa údaje zozbierané pomocou technológie Google Analytics (a iných) nepoužijú na identifikáciu konkrétneho návštevníka a nezhromažďujú sa spolu s inými osobnými údajmi držiteľa pseudonymu.

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Zodpovednosť za ochranu osobných údajov​

Kontaktné údaje zodpovednej osoby: info@25mg.sk

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej v tomto dokumente, prípadne určenej zákonom, alebo ak svoj súhlas na ich uchovávanie odvoláte. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie alebo využívanie vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. Za týmto účelom stačí poslať e-mail na adresu info@25mg.sk alebo list na adresu Kmeťova 767/16 Ivanka pri Dunaji 900 28

Verejný register spracovania​

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov sprístupňuje nasledovné údaje: 

1. Názov zodpovednej organizácie: Autor 

2. Kontakt na zodpovednú osobu: 25mg.sk

3. Adresa zodpovednej organizácie: Kmeťova 767/16 Ivanka pri Dunaji 900 28, Slovenská republika 

4. Zamýšľaný účel zhromažďovania, spracovania alebo využívania údajov: Predmetom činnosti je marketing na internete vrátane optimalizácie webových stránok pre vyhľadávače, internetovej reklamy a tvorby webových stránok. Účelom zhromažďovania, spracovania a využívania osobných údajov je analýza používania webovej stránky a využívanie štatistík za účelom poskytnutia lepších služieb. Osobné údaje (z kontaktného formulára) zároveň zhromažďujeme, spracovávame a využívame na komunikáciu a prípadnú cenovú ponuku. 

5. Popis skupín zainteresovaných osôb a príslušných údajov alebo kategórií údajov: Dáta vzťahujúce sa na zákazníkov (návštevníkov), dodávateľov a poskytovateľov služieb – v miere potrebnej pre splnenie účelu uvedeného v bode 4. 

6. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým môžu byť údaje sprístupnené / oznámené: Orgány verejnej moci, zdravotné poisťovne a iné v prípade existencie príslušných právnych predpisov, externí dodávatelia v súlade s §11 BDSG a externí poskytovatelia služieb pre splnenie účelu uvedeného v bode 4. 

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov​

Máte právo na informácie, ktoré sú uvedené na tejto informačnej stránke so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka právu na prístup nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote 30 dní, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo. 

Ak sa u vás niečo zmení alebo sú akékoľvek Vaše osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. 

Právo na obmedzenie spracovanie: Môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje, myslíte si, že vykonávame spracovanie nezákonne, ale nechcete všetky údaje vymazať alebo ak vznesiete námietku proti spracovaniu. Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. Odhlásením z newslettera obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.) 

Právo na prenosnosť: Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie dodáme v strojovo čitateľnej podobe do 30 dní. 

Právo na vymazanie (byť zabudnutý): Nechceme na Vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo. V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo systému aj zo systému všetkých čiastkových spracovateľov a záloh. Zabezpečenie práva na výmaz zrealizujeme do 30 dní. V niektorých prípadoch sme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. Musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončenie výmazu vás budeme informovať na e-mail. 

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov:  Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi ak najprv budete o tomto podozrení informovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť. 

Ak nebola niektorá z Vašich otázok vyššie zodpovedaná, môžete sa na nás obrátiť na spôsobmi uvedenými v kontaktoch.

Ak nebola niektorá z Vašich otázok vyššie zodpovedaná, môžete sa na nás obrátiť na nižšie uvedených kontaktoch.

Kontakt

Prevádzkovateľ:

Mgr. Michal Rehák

Kmeťova 16 

900 28 Ivanka pri Dunaji 

DIČ: 1078152878

Dôležité odkazy: 

V prípade otázok nás môžete kontaktovať pomocou formulára:

    Kliknutím na tlačidlo "Odoslať" súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov uvedených v kontaktnom formulári na účely riadneho vybavenia Vašej požiadavky. Viac informácií o ich spracovaní nájdete na stránke: Ochrana osobných údajov.